Örráðstefna á vegum BIM Ísland verður haldinn 19. september í húsakynnum Verkís að Ofanleiti 2 í Reykjavík frá kl. 9:00-11:00.

Að þessu sinni verður þemaið BIM og Verktakar.

Dagskrá:
Innslag frá BIM Ísland
Ístak með erindi um reynslu sína af BIM
ÍAV með erindi um reynslu sína af BIM

Hlökkum til að sjá ykkur!

Gott væri ef fólk gæti deilt viðburðinum frá Facebook og skráð mætingu þar einnig.

 

Kveðja, stjórn BIM Íslands

Fimmtudaginn, 13. júní verður næsta örráðstefna BIM Ísland. Þemað að þessu sinni er BIM og arkitektar.

BIM Ísland hefur fengið nokkra góða aðila frá arkitektastofum til að koma og segja frá reynslu sinni af BIM verkefnum.

 

Dags. 13. júní 2019

Staðsetning: Háskólinn í Reykjavík

Stofa: M105

Tími: 15:30-18:00

 

Hlökkum til að sjá sem flesta!

Gott væri ef fólk gæti deilt viðburðinum frá Facebook og skráð mætingu þar einnig.

 

Kveðja, stjórn BIM Íslands

BIM Ísland hefur boðið Peter Bo Olsen, yfirmann tæknimála hjá verktakanum MT Højgaard í Danmörku, til Íslands að kynna nýjan íslenskan staðal sem tók gildi 25. janúar 2019. Staðallinn ÍST EN ISO 19650 fjallar um stjórnun upplýsinga yfir líftíma mannvirkis.

Peter Bo Olsen hefur tekið virkann þátt í þróun þessa staðals. Hann mun kynna stöðu á innleiðingu BIM í MT Højgaard og svo ÍST EN ISO 19650 staðalinn og hvernig hann mun setja mark sitt á mannvirkjageirann í framtíðinni.

Kynningin er opin öllum að kostnaðarlausu.
Kynningin fer fram í Háskólanum í Reykjavík, stofu M104, 23. maí frá kl. 13-16

Hér er linkur á Facebook skráningu.

Annar aðalfundur BIM Ísland var haldinn þann 29. Apríl 2019.

Á fundinum fóru fram hefðbundin aðalfundarstörf samkvæmt lögum félagsins, þar sem meðal annars var kosið um lagabreytingu á aðildargjöldum, kosið í stjórn félagsins sem og skoðunarmenn næsta árs. Sjá nánar í fundargerð sem kemur á vefinn innan skamms. Að dagskrá lokinni voru áherlslur og dagskrá næsta starfsárs kynntar. Að lokum var Ástríður Elín Ásgeirsdóttir, þróunarstjóri VDC frá Per Aarsleff, með kynningu á innleiðingu VDC í Aarsleff.

 

 

Drög að félagslögum fyrir BIM Ísland

Eftirfarandi eru drög að félagslögum BIM Íslands

 

Félagslög fyrir BIM Ísland

Lögð til samþykktar á stofnfundi þann 23. maí 2018

 

HEITI OG AÐSETUR
1. gr.
Félagið heitir BIM Ísland.
Aðsetur félagsins er Reykjavík

TILGANGUR OG MARKMIÐ

2. gr.

Tilgangur félagsins er að vera leiðandi samráðsvettvangur í þróun, innleiðingu og stöðlun á BIM á líftíma mannvirkja.
Markmið félagsins er að hvetja til stöðugra umbóta í notkun BIM til aukinna gæða mannvirkja og hagræðingar á líftíma þeirra.

AÐILD 
3. gr.

Starfandi íslensk fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög geta orðið aðilar. Umsóknum um aðild skal beina til stjórnar og skal umsóknaraðild afgreidd á stjórnarfundi. Aðilar skulu greiða árgjald fyrir 1. mars ár hvert.

Stjórn félagsins gerir tillögu að árgjaldi og leggur fyrir aðalfund. Árgjald er annars vegar almennt aðildargjald og hins vegar styrktaraðild sem er að lágmarki tvöfalt árgjald. Styrktaraðilar eru sýnilegri á heimasíðu félagsins og kynningarefni.

Aðilar skulu tilkynna stjórn félagsins skriflega um úrsögn fyrir 1. febrúar ár hvert.

AÐALFUNDUR
4
. gr. 

Æðsta vald í málefnum félagsins hefur aðalfundur.

Aðalfund félagsins skal halda fyrir 1. maí ár hvert og boðar stjórn félagsins til hans með minnst 14 daga fyrirvara. Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað.
Aðilar skulu skipa einn aðalfundarfulltrúa hver, sem hefur umboð til fullnaðarafgreiðslu þeirra mála sem fyrir aðalfund liggja, enda hafi þeirra verið getið samkvæmt boðaðri dagskrá aðalfundar
Aðilar sem hafa staðið skil á greiðslum félagsgjalda við upphaf aðalfundar hafa heimild til að tilnefna aðalfundarfulltrúa.
Aðalfundi stýrir kjörinn fundarstjóri.  Einnig skal kosinn ritari fundarins.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

Skýrsla stjórnar um störf félagsins á liðnu ári.

Reikningar lagðir fram til samþykktar

Lagabreytingar

Ákvörðun félagsgjalds

Kosning stjórnarog skoðunarmanna

Önnur mál

Kosning fundarstjóra og fundarritara

Auka aðalfund skal halda ef aðilar með 2/3 skráðs atkvæðamagns óska þess. Einnig ef tveir stjórnarmenn krefjast þess eða framkvæmdarstjóri.

STJÓRN
6.gr.

Stjórn félagsins skal skipuð 9 aðilum, formanni og átta meðstjórnendum, kjörnum á aðalfundi til 1 árs í senn.  Stjórnin kýs varaformann úr sínum hópi og skiptir með sér verkum. Forfallist formaður á kjörtímabilinu, skal varaformaður taka sæti hans.

Í hverri stjórn skulu sitja minnst 4 stjórnarmeðlimir fráfarandi stjórnar. Kosning skal vera skrifleg ef um mótframboð er að ræða. Falli atkvæði á jöfnu, skal varpa hlutkesti. Aðeins fulltrúar þeirra aðildarfélaga sem tilnefndir hafa verið eru kjörgengnir til stjórnar félagsins á aðalfundi.

Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda og skal sjá til þess að skipulag og starfsemi félagsins sé jafnan í réttu og góðu horfi. Undirskrift meirihluta stjórnar skuldbindur félagið. Stjórn félagsins veitir

prókúruumboð fyrir félagið.

STJÓRNARFUNDIR


7. gr.
Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda.  Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar.  Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar. 

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund.  Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tök á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur.  Stjórnarmenn hafa jafnt atkvæðavægi á stjórnarfundi. Halda skal fundargerð um það sem gerist á stjórnarfundum.

STARFSMENN
8. gr.
Stjórn félagsins er heimilt að ráða starfsmenn félagsins telji hún þess þörf.  Stjórn setur starfsmönnum starfsreglur og ákveður starfskjör hans. Starfsmenn skulu ekki sitja í stjórn félagsins. Stjórn félagsins segir starfsmönnum upp störfum.

VERKEFNI
9. gr.

Stjórn hefur heimild til að leita til sérfræðinga við úrlausn ákveðinna verkefna.

SKOÐUNARMENN REIKNINGA
10. gr.

Á aðalfundi  félagsins skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga til að endurskoða reikninga félagsins fyrir hvert starfsár og leggja fyrir aðalfund. Skoðunarmenn má ekki kjósa úr hópi stjórnarmanna eða starfsmanna félagsins.

REIKNINGSÁRIÐ
11. gr.
Starfsár og reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember. Stjórnin skal hafa lokið gerð ársreiknings og lagt hann fyrir skoðunarmenn eigi síðar en 31. mars ár hvert

TEKJUR OG HAGNAÐUR


12. gr.
Aðildarfélög gera ekki arðsemiskröfu til félagsins. Verði hagnaður af rekstri félagsins skal honum varið til þeirra verkefna er greinir í 2. gr. samþykkta félagsins.  Hagnað og tap má flytja milli ára.
Tekjur félagsins skulu samanstanda af:

Árlegum félagsgjöldum aðildarfélaga,

Ýmsum öðrum framlögum og styrkjum.

LAGABREYTINGAR OG GILDISTAKA


13. gr.
Breytingar á lögum félagsins skulu bornar upp til samþykktar á löglega boðuðum aðalfundi og samþykkja með 2/3 hluta greiddra atkvæða. Tillögur að lagabreytingum skulu liggja fyrir og kynntar aðilum a.m.k. tveimur dögum fyrir aðalfund eða aukaaðalfund.

14. gr.
Félaginu verður því  aðeins slitið, að félagsslitin séu samþykkt á sama hátt og gildir um lagabreytingar.
Við slit og skipti félagsins skal verja eignum félagsins til hliðstæðra verkefna og tilgreind eru í 2. gr. eftir nánari ákvörðun aðalfundar.

15. gr.
Lög þessi öðlast gildi frá og með maí 2018.
Samþykkt á stofnfundi félagsins í Kópavogi 23. maí 2018.

Undirritanir allra stjórnarmeðlima, nöfn og kennitölur

BIM Ísland hefur verið starfandi hagsmunafélag opinberra fyrirtækja og stofnanna frá árinu 2008, með því markmiði að styðja við innleiðingu á BIM í opinberum framkvæmdum.

Síðastliðið vor var haldinn stefnumótunarfundur BIM Íslands þar sem aðilar frá flestum fagsviðum og hagaðilahópum byggingariðnaðarins á Íslandi tóku þátt í að móta stefnu BIM Íslands, skilgreina tilgang félagsins og markmið.

Niðurstöður fundarins leiddu í ljós skýra þörf fyrir samráðsvettvang innan byggingariðnaðarins með því markmiði að miðla þekkingu um BIM, samræma staðla, ferla og kröfur, ásamt því að aðstoða og fræða fyrirtæki og stofnanir við innleiðingu á BIM.

Því stendur nú til að breyta aðildarformi félagsins og stefna að því að BIM Ísland verði vettvangur fyrir alla hagaðila í íslenskum byggingariðnaði til að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum og auka þekkingu og færni iðnaðarins á þessum vettvangi.

Að þessu sögðu vill stjórn BIM Íslands bjóða þínu fyrirtæki/stofnun á aðalfund fyrir hið breytta félag þann 23. maí næstkomandi frá kl. 15:00-18:00. Fundurinn verður haldinn í fundarsal Mannvits að Urðarhvarfi 6, 203 Kópavogi.

 

Dagskrá aðalfundar: 
• Kosning fundarstjóra og fundarritara
• Hvað er BIM Ísland?
• Fyrirlestur frá Jóhanni Erni Guðmundssyni
• Lög félagsins kynnt
• Ákvörðun félagsgjalds
• Kosning stjórnar og skoðunarmanna
• Önnur mál

Vinsamlegast staðfestið þátttöku á meðfylgjandi skráningarformi

Skráningarform

F.h. stjórnar BIM Ísland,

 

Ingibjörg Birna Kjartansdóttir, stjórnarformaður BIM Ísland (inga@bim.is / ingibjorgk@istak.is)

Haraldur Arnórsson, framkvæmdastjóri BIM Ísland (halli@bim.is / hara@mth.dk)

 

bimstefnumotunMarkmið vinnustofunnar er að ná yfirsýn yfir þarfir byggingageirans og móta framtíðarsýn BIM Íslands til þriggja ára, skilgreina tilgang og fyrirkomulag samstarfs.
Til að raungera framtíðarsýn verða svo markmið og verkefni samtakanna skilgreind.
Fundurinn er haldinn í fundarsalnum Vindheimum á 7. hæð í Borgartúni 12-14.
Munið að skrá ykkur á bim@bim.is

Sigríður Björk Jónsdóttir framkvæmdastýra Vistbyggðarráðs og Haraldur Arnórsson framkvæmdastjóri BIM Ísland undirrita samstarfssamning.

Sigríður Björk Jónsdóttir framkvæmdastýra Vistbyggðarráðs og Haraldur Arnórsson framkvæmdastjóri BIM Ísland undirrita samstarfssamning.

Sigríður Björk Jónsdóttir framkvæmda- stýra Vistbyggðarráðs og Haraldur Arnórsson framkvæmdastjóri BIM Ísland undirrita samstarfssamning. BIM Ísland hefur undirritað formlegan samstarfssamning við Vistbyggðar- ráð til tveggja ára. Markmiðið er að vinna sameiginlega að því að kynna hagnýtar leiðir og aðferðir við undirbúning og framkvæmdir við mannvirkjagerð á Íslandi.

Samstarf VBR og BIM Ísland mun hverfast um annars vegar einstaka viðburði, en hins vegar um virka samvinnu varðandi kynningu og innleiðingu á aðferðarfræðinni, sem er til þess fallin að auka gæði og efla samvinnu og upplýsingagjöf þeirra aðila sem vinna að hönnun og framkvæmdum með sjálfbærni markmið að leiðarljósi. Þá mun hvor aðili um sig efla almenna kynningu og upplýsingagjöf til félagsmanna um starfsemi félaganna. Á tímabilinu munu BIM Ísland og VBR standa saman að a.m.k. einum opnum fundið eða málþingi um aðferðafræði vistvænnar hönnunar. Einnig er stefnt að því að eiga samstarf um fræðslufundi og/eða námskeið um notkun upplýsingatækni í hönnun og framkvæmdum með áherslu á samstarf og þverfaglega nálgun í vistvænni hönnun. En í verkefnum þar sem unnið er með vistvæna vottun mannvirkja, er  mikil áhersla lögð á gagnsæi og gott upplýsingaflæði á milli allra þeirra aðila sem koma að verkinu frá upphafi. Notkun nútímalegra upplýsingalíkana eins og BIM tryggir að allar upplýsingar séu aðgengilegar og á einum stað,  sem eykur samverkunarhæfni, gæði og gott samræmi í öllu hönnunar og framkvæmdaferlinu.

Framkvæmdir við Fangelsið á Hólmsheiði eru í fullum gangi og er aðferðafræði BIM notuð við framkvæmdina. Lokið er við uppsteypu sökkla og er verið að vinna í uppsettningu forsteyptra eininga og samsteypu þeirra.

Verktaki nýtir sér BIM líkanið til þess að tengja við verkáætlun. Verktaki hefur líka sýnt spjaldtölvuvæðingunni aukin áhuga og hefur í hyggju að prófa spjaldtölvu lausn sem sameinar bæði hefbundnar teikningar og þrívídd líkön. BIM Ísland mun gera þessari spjaldtölvu tækni betri skil þegar reynsla er komin á þá tækni.

Nýverið var fjallað um framkvæmdina í fréttum hjá RÚV.

BIM fyrir verktaka

FSR hefur sett upp BIMlab í fangelsinu þar sem verktaki hefur aðgang að líkaninu. FSR hefur einnig leitað að réttum tækjum og tólum til þess að sýna verktaka hvernig hann getur nýtt sér þá endalausu möguleika af BIM. Skoðaðar hafa verið spjaldtölvulausnir. Ekki er mikið um launsir sem henta IFC líkönum en þá má finna að minnsta kost tvær lausnir sem FSR hefur kíkt á.

 

Vefurinn BIM Ísland opnar aftur eftir upplyftingu. Strákarnir í OPEX hafa aðstoðað okkur við gerð þessarar síðu og eiga þeir þakkir skilið.

opex-logo